pondělí 16. ledna 2017

Protivín v pásmu dozoru ptačí chřipky

Opatření v pásmu dozoru 
1) Obcím se v pásmu dozoru nařizuje:
a) provést nejpozději do 21. 1. 2017 soupis všech komerčních chovatelů drůbeže. Sčítací list uvedený v příloze těchto mimořádných veterinárních opatření s přesným součtem drůbeže nebo jiných ptáků chovaných v zajetí u konkrétních chovatelů se použije pro všechny chovatele. Sčítací listy budou uloženy u příslušné obce po dobu jednoho roku. Souhrnné údaje z jednotlivých obcí musí být předány na KVS SVS pro Jihočeský kraj nejpozději do 22. 1. 2017; předání lze realizovat elektronicky na adresu: posta.kvsc@svscr.cz;

b) informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků;
c) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním Nařízení str. 4 z 6 podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem VPŽP 2. kategorie - Není určeno ke krmení zvířat. Neprodleně hlásit výskyt vedlejších živočišných produktů asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem provést desinfekci nádoby přípravkem s účinnou látkou 1%ní roztok peroxysulfát draselný;
d) spolupracovat s KVS SVS pro Jihočeský kraj při provádění intenzivního úředního dozoru nad populacemi volně žij


2) V pásmu dozoru se nařizuje:
 a) zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru bez souhlasu krajské veterinární správy. Tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky;
b) zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru, Odchylky (výjimky) z tohoto zákazu může povolit krajská veterinární správa na základě žádosti.
 c) dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy,
d) neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou dezinfekční látkou
e) zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství, v nichž nemají:
  1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství,
  2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;
f) zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez souhlasu krajské veterinární správy;
g) zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí; h) zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření;
i) Sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a případné úhyny hlásit na krajskou veterinární správu tel. č. 720 995 212.
j) zákaz výdeje nezpracované VPŽP 3. kategorie pro krmení v nezpracovaném stavu.

Celý dokument NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY  MVDr. František Kouba ředitel Krajské veterinární správyStátní veterinární správy

Zdroj: web Městského úřadu Vodňany - www.vodnany.eu


Žádné komentáře:

Okomentovat